GGD & Gemeente

GGD

In opdracht van de gemeente controleert de GGD of het gastouderbureau en de voorziening voor gastouderopvang voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. Een GGD-inspecteur voert de inspectie uit aan de hand van landelijke uniforme toetsingkaders die zijn geformuleerd op basis van de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Na inspectie stelt de GGD-inspecteur een rapport op met zijn zienswijze en zijn advies over het al dan niet opnemen van het gastouderbureau en/of de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP).

Gastouderbureau Barbamama is gecontroleerd en goedgekeurd. Gastouderbureau Barbamamama staat onder nummer 195329752 in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (LRKP).

Toetsingskader gastouderbureaus
LRKP registratie Gastouderbureau Barbamama
Toetsingskader voorziening voor gastouderopvang

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en de kwaliteit van de gegevens van het LRK. Toezicht en handhaving is voor gemeenten een wettelijke taak. Gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van deze taak middelen van het rijk. Zij kunnen bij een aanvraag tot registratie leges heffen.