Kwaliteitseisen gastouder

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang. Daarom moet je als gastouder aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen, voordat je kan worden geregistreerd in het LRKP. Naast de wettelijke eisen hanteert Gastouderbureau Barbamama selectiecriteria.

Onze selectiecriteria voor gastouders

Algemeen:

 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je hebt een geldig EHBO diploma.
 • Je hebt een geldig pedagogisch diploma.
 • Je overlegt een VOG, ook alle inwonende volwassen huisgenoten overleggen een VOG en een kopie van hun paspoort.
 • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • Je bent tijdens de opvanguren goed telefonisch bereikbaar.
 • Je hebt een aanvullende WA-verzekering.
 • Maakt je gebruik van een auto, dan heb je een inzittendenverzekering.

Persoonlijk:

 • Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal goed.
 • Je bent lichamelijk en geestelijk gezond.
 • Je hebt kennis over de ontwikkeling van kinderen,via diploma’s of relevante ervaring.
 • Je biedt continuïteit en stabiliteit in de opvang.
 • Je bent regelmatig en gedurende een jaar beschikbaar om kinderen op te vangen.
 • Je gezinsleden staan positief tegenover de opvang van een gastkind.
 • Je kan daadkrachtig handelen in geval van ziekte of een ongeval van het gastkind.
 • Je bent in staat om het eigen handelen te evalueren.

Motivatie:

 • Je hebt plezier in de omgang met kinderen.
 • Je hebt een positieve houding tegenover gastouderopvang.
 • Je staat positief tegenover het gegeven dat kinderen door anderen worden opgevangen dan hun eigen ouders.

Pedagogische Kwaliteiten:

 • Je hebt het pedagogisch beleidsplan gelezen, onderkent het plan en handelt hiernaar.
 • Je staat positief tegenover de vier pedagogische doelstellingen, zoals uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en kan deze in de praktijk brengen.
 • Je volgt de ontwikkeling van ieder kind en speelt in op wat het kind aangeeft.
 • Je hebt voldoende speelgoed/materiaal in huis om het kind uitdaging te bieden in zijn lichamelijke en cognitieve ontwikkeling.
 • Je hebt een vaste structuur in de dagindeling met spelregels, huisregels en gedragregels.

Houding ten opzichte van de vraagouders:

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat tot het maken en naleven van duidelijke afspraken met de vraagouder.
 • Je stelt de vraagouders regelmatig op de hoogte van de opvang en ontwikkeling van het gastkind.
 • Je hebt een open en flexibele instelling ten aanzien van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 • Je neemt de privacy in acht van gastkinderen en vraagouders.

Houding gastouder ten opzichte van het gastouderbureau:

 • Je bent bereid tot samenwerking met het Gastouderbureau Barbamama.
 • Je bent bereid tot het accepteren van advies en begeleiding.
 • Je bent bereid tot het evalueren van de risico- inventarisatie en het actieplan.
 • Je bent bereid tot het lezen van alle informatie die je vanuit Gastouderbureau Barbamama ontvangt.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan aanvullende cursussen/bijeenkomsten.
 • Je bent bereid iedere maand de urenregistratie, ondertekend door gastouder en vraagouder, door te geven aan Gastouderbureau Barbamama.
 • Je bent verplicht om wijzigingen in de opvang(dagen), tijden en groepssamenstelling door te geven aan Gastouderbureau Barbamama.

Maximum aantal kinderen per gastouder:

 • Hoeveel kinderen gastouders mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. 
 • Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen van die leeftijd.
 • Vriendjes of vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen hierbij ook mee. Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal vangen is onder meer afhankelijk van de wensen van de gastouder en de beschikbare speel- en slaapruimte.

De opvanglocatie:

 • De woning waarin het kind wordt opgevangen, is kindvriendelijk ingericht, hygiënisch en veilig.
 • Er zijn binnen en buiten voldoende en veilige speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.
 • Kinderen tot 1,5 jaar moeten een aparte slaapruimte hebben. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdcategorie.
 • Als je 3 of meer kinderen tegelijkertijd opvangt is er een achterwacht, die in het geval van calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.
 • In de woning waar de opvang van kinderen plaatsvindt mag nooit gerookt worden.
 • Je mag de gastkinderen niet alleen laten, ook mag het toezicht niet aan anderen worden overgelaten.
 • Je laat de kinderen nooit alleen met de huisdieren.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders en andere veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals traphekjes en stopcontactbeveiligers.