Klachten

Natuurlijk hoopt iedereen dat de samenwerking tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau vlekkeloos verloopt. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dan zou het prettig zijn als de problemen onderling op te lossen waren. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk. In die gevallen kan een klacht worden ingediend. We snappen dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk aan te geven als er zaken zijn die niet naar tevredenheid verlopen, omdat wij een zo goed mogelijke kwaliteit van dienstverlening nastreven en uw klacht ons daarbij kan helpen.

In principe kan iedereen die met de dienstverlening van Gastouderbureau Barbamama te maken heeft een klacht indienen. U kunt dat zelf doen, maar u kunt uzelf ook door iemand laten vertegenwoordigen.
Er zijn binnen Gastouderbureau Barbamama een aantal mogelijkheden om klachten in te dienen. U kunt uw klacht indienen bij:

Gastouderbureau Barbamama

Document klachtenreglement Gastouderbureau Barbamama

Wilt u, uw klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen of bent u van mening dat Gastouderbureau Barbamama uw klacht niet naar behoren afhandelt, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij:

De geschillencommissie Kinderopvang.

Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation. Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De
Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.
Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of de kinderopvangorganisatie in redelijkheid heeft gehandeld. De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de Commissie een
versnelde procedure volgen. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website. Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Reglement Geschillencommissie Kinderopvang

Bevestiging inschrijving geschillencommissie

Certificaat Gastouderbureau Barbamama klachtenvrij 2016

Per 1 januari 2016 gaat de Geschillencommissie Kinderopvang door als de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl